python psycopg2管理postgresql数据库

DB,postgresql,python 7,818 views
[root@67 mongo]# service postgresql start     /var/lib/pgsql/data is missing. Use “service postgresql initdb” to initialize the cluster first.                      ...
阅读全文 0

python psycopg2管理postgresql数据库

05-03 7,818 views

[root@67 mongo]# service postgresql start     /var/lib/pgsql/data is missing. Use “service postgresql initdb” to initi...
阅读全文 0